Användarvillkor för Streamly

Dessa användarvillkor är bindande för alla besökare på Streamly.com. Vid registrering på webbplatsen måste besökare läsa och godkänna dessa användarvillkor, och förbinder sig därmed till att följa villkoren. Streamly förbehåller sig rätten att stänga webbplatsen för besökaren och göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande i fall då dessa användarvillkor inte efterlevs. Brott mot dessa användarvillkor kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren. Med begreppet ”Streamly” avses Streamly International (org nr 559002-6737).

1. Personuppgifter

Besökaren är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som besökaren lämnar till Streamly kommer att behandlas av Streamly eller annat bolag med vilket Streamly samarbetar. Streamly åtar sig att vid varje tillfälle endast behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). För det fall ett lämnat samtycke återkallas av besökaren, kan webbplatsen och tjänsterna inte användas. All information som du tillhandahåller oss lagras på våra servrar. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon. Om möjligt ska du logga ut från publika eller delade enheter när du är klar med varje enskilt besök. Om du säljer eller lämnar tillbaka en dator eller en enhet på vilken du har möjlighet att använda Streamly, ska du först logga ut och avaktivera enheten. Om du inte förvarar ditt lösenord eller din enhet säkert, eller om du inte loggar ut eller avaktiverar din enhet, kan efterföljande användare komma att få tillgång till ditt konto och dina personuppgifter. Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör Vårt bästa för att skydda dig kan Vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Streamly sker på din egen risk. Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till, behandlade och lagrade i destinationer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även komma att bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer som agerar inom EES. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna policy och gällande lagstiftning. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om Vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig: Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar, förutsatt att de åtar sig att respektera din personliga information i enlighet med vår policy.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SPARAR: Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, e-post, användarnamn, födelseår, kön och IP-adress.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFROMATION: Streamly vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER: Streamly lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som användare.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER: Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER: Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per e-post. Om du anser att de personuppgifter som Streamly har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kundservice. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER: Streamly International AB (Streamly), org.nr. 559002-6737, med adress Brahegatan 9, 114 37 Stockholm är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Streamly International AB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

KONTAKTUPPGIFTER: Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@streamly.com eller 08-6620799.

2. Cookies

Webbplatsen använder så kallade cookies. Närmare information härom finns tillgänglig på webbplatsen.

3. Registrering, användarnamn och lösenord

Besökaren är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om sig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar besökaren att lämnade uppgifterna är sanna och riktiga. Besökaren anger vid registreringen ett användarnamn och ett lösenord. Besökaren skall förvara dessa uppgifter på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa. Användarnamn och lösenord får endast användas på en dator i taget. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte användas av annan än besökaren. Streamly äger när som helst rätt att, med rimligt varsel, begära att besökaren ändrar lösenord. Besökaren är medveten om att sådan ändring kan orsaka tillfälliga avbrott i besökarens tillgång till innehåll och tjänster. Om besökaren misstänker att besökarens användarnamn och/eller lösenord används av annan skall besökaren omedelbart byta lösenord. Finns anledning för Streamly att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för, eller på annat sätt missbrukats av, obehörig äger Streamly rätt att omedelbart stänga webbplatsen för besökaren och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

4. Besökarens ansvar

Besökaren ansvarar för de åtgärder som besökaren vidtar när besökaren använder webbplatsen och tjänsterna och besökaren åtar sig att hålla Streamly skadeslös för krav från tredje man på grund av besökarens användning av webbplatsen och tjänsterna i strid mot användarvillkoren.

5. Ansvarsbegränsning

Streamly lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster m m som tillhandahålls på eller genom webbplatsen eller tjänsterna. Streamly lämnar inte heller några garantier beträffande funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos tjänsterna eller webbplatsen. Streamly ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada.

6. Immateriella rättigheter

I och med ditt användande av tjänst (Streamly) godkänner du att vi tillhandahåller Information endast för ditt privata, icke-kommersiella bruk. Den tillhandahållna Informationen får inte användas för något annat syfte (så som t.ex. kopiering, publicering, reproduktion, eller offentliggörande). Du äger inte rätt att själv eller genom att hjälpa eller möjliggöra för andra, kopiera, reproducera, ladda ned, skicka, lagra, distribuera, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätt använda Informationen. Du äger inte heller rätt att vidaresälja, licensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller annan rätt i Informationen eller på annat sätt överlåta någon typ av rätt i Informationen. Vårt namn, våra bilder och våra logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part tillhör oss eller respektive tredje part och du äger ingen rätt att använda dessa. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.

7. Länkar

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser kontrolleras inte av Streamly och Streamly är inte ansvarig för innehåll och funktioner hos sådana webbplatser.

8. Ändringar av användarvillkoren

Streamly äger rätt att ändra i dessa användarvillkor och besökaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om användarvillkoren och läsa igenom användarvillkoren regelbundet. Om besökaren fortsätter att använda webbsidan och tjänsterna efter det att ändring gjorts av dessa användarvillkor anses besökaren ha accepterat ändringen. Om besökaren vid någon tidpunkt inte accepterar eller kan följa användarvillkoren får besökaren inte använda webbplatsen eller tjänsterna.

9. Säkerhet

Besökaren får inte försöka kringgå Streamlys säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares användarnamn och lösenord eller lämna ut eget användarnamn och lösenord till annan eller försöka testa webbplatsens säkerhet. Besökaren får inte använda webbplatsen eller tjänsterna på sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra besökares användning av tjänsterna eller webbplatsen. Besökaren får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som omfattas av webbplatsen eller systemen som utgör tjänsterna. Besökaren får inte heller försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via webbplatsen. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.

10. Kontakt

Frågor angående denna policy välkomnas och sänds till info@Streamly.com.

Hur tycker du att vi kan förbättra Streamly? Vi vill gärna höra vad du tycker.